اولین تقسیم بندی بین المللی برای بیماری دیابت (Diabetes) بر چه مبنایی انجام گرفت؟

در یکی از اوّلین تلاش ها برای ارائۀ یک تقسیم بندی بین المللی برای بیماری دیابت (Diabetes) مجمعی از خُبرگان در سازمان جهانی بهداشت (WHO) گِرد هم آمدند. در این گردهمایی بر روی سن شروع بیماری به عنوان یک مؤلفۀ معتبر در تعیین نوع دیابت (Diabetes) توافقی جهانی به دست آمد (WHO, 1965).

در سال های بعد بازبینی این توافق در نهایت منجر به معرفی دو نوع عمده از دیابت (Diabetes) یعنی نوع یک (Type I) و نوع دو (Type II) گردید (WHO, 1980). در معرفی این دو نوع از دیابت (Diabetes) بیشتر توصیف بالینی بیماری و جنبه های درمانی هر نوع از دیابت (Diabetes) یعنی وابستگی درمان به تجویز هورمون انسولین (Insulin) مورد توجّه قرار گرفت (WHO, 1985). بر این اساس دو نوع از دیابت (Diabetes) یعنی نوع یک (Type I) و دو (Type II) به ترتیب بیشتر در سنین پایین و سنین بزرگسالی مشاهده می شد. به عبارت دیگر تا 30 سال بعد بروز نوع دو (Type II) از این بیماری در کودکان و نوجوانان امری نادر به حساب می آمد.

از اواسط دهۀ 1990 میلادی به تدریج مطالعاتی منتشر شد که از افزایش بروز این نوع از دیابت یعنی نوع دو (Type II) در کودکان و نوجوانان در بسیاری از نقاط جهان حکایت می کرد (Arslanian, 2002). مورد اخیر تا آن جا پیش رفت که در برخی مناطق فراوانی نوع یک (Type I) و نوع دو (Type II) در کودکان و نوجوانان به حد برابر رسیده بود (Arslanian, 2000).