دو قلوهای افسانه ای ایرانی! (1)

در یک روز سرد زمستانی در اوایل دهۀ پنجاه خورشیدی در روستای فیروز آباد فارس لاله و لادن دو قلوهای افسانه ای ایرانی چشم به جهان گشودند.

آنها در طول زندگی کوتاه و پر فراز و نَشیب خود در همه حال و در همه وقت در کنار هم بودند. با هم غذا می خورند، با هم بازی می کردند، با هم درس می خواندند و با هم می خوابیدند. آنها به یک مدرسه و یک دانشگاه می رفتند، به صحبت های یک معلّم گوش فرا می دادند و با یک جمع از دوستان هم صحبت می شدند. فکر می کنم آنها به سؤالات امتحان مدرسه نیز با هم پاسخ می دادند. آنها تحت سرپرستی یک پدر بوده و همیشه دستپخت یک مادر را می خوردند. آنها از ناحیۀ سر به هم چسبیده بودند.

ساختمان همۀ بیست و پنج هزار (25000) ژِنِ (Gene) واقع بر مولکول دِزوکسی ریبونوکلوئید اسیدِ (DNA) هستۀ سلول در تمامی صد تریلیون (Trillion) سلول بدن هر کدام از لاله و لادن کاملاً یکسان و مشابه هم بود. آنها نمونه ای از دو قلوهای تک تخمی (Monozygot twins) بودند.

هر تریلیون (Trillion) معادل هزار میلیارد یا یک میلیون یک میلیون است.