دُرشت مغذی ها (Macronutrients) چه موادی هستند؟

مواد شیمیایی که در بدن ما به طور عمده به مصرف می رسند دُرشت مغذّی (Macronutrient) نام دارند. این مواد شامل کربوهیدرات ها (Carbohydrates)، پروتئین ها (Proteins) و چربی ها (Lipids) است.

سوختن هر یک گرم از این مواد چند کالری (Calorie) انرژی برای بدن ما تأمین می کند؟

kcal 9 از یک گِرم چربی، Kcal 4 از یک گِرم گلوکز، Kcal 4 از یک گِرم پروتئین تأمین می شود.

سوختن یک گِرم اَلکل (Alcohol)در بدن kcal 7.4 انرژی
 تولید می کند.

کالری بزرگ (Large calorie) که با دو نماد Cal یا kcal نمایش داده می شود مقدار انرژی گرمایی مورد نیاز برای بالا بردن دمای هزار (1000) گِرم آب به میزان یک درجه است. این میزان هزار (1000) برابر کالری کوچک (Small calorie) با نماد cal است که انرژی گرمایی مورد نیاز برای بالا بردن دمای یک (1) گِرم آب به میزان یک (1) درجه را نشان می دهد. در مباحث تغذیه کلمۀ کالری (Calorie) به کالری بزرگ (Large calorie) اشاره دارد.