انواع سرطان ها کدامند؟

سرطان ها چهار نوع عمدۀ کارسینوم ها (Carcinomas)، سارکوم ها (Sarcomas)، لوکمی ها (Leukemias) و لنفوم ها (Lymphomas) را شامل می شوند.

گروه اوّل یا کارسینوم ها (Carcinomas) در حدود 90 درصد از سرطان ها را تشکیل می دهند. این نوع از سرطان از پوست یا سلول های فرش کنندۀ سطوح خارجی اندام های دورنی، غدد و حفره های بدن منشاء می گیرند. سرطان های سینه، روده، ریه، پروستات و پوست از همین نوع هستند.

سارکوم ها (Sarcomas) از بافت های پیوند دهنده در بدن مانند غضروف ها، استخوان ها، عضلات و یا بافت چربی منشاء می گیرند. این سرطان ها به طور معمول در دست و پا مشاهده می شوند.

برخی از سرطان ها در بدن تشکیل یک تودۀ مشخّص و یا تو پُر نمی دهند.

لوکمی ها (Leukemias) یا همان سرطان های خون با درگیر کردن مغز استخوان یا همان کارخانۀ تولید سلول های خونی موجب تولید بیش از حد این سلول ها و یا آزاد شدن زود هنگام سلول های خونی نابالغ و ناکارآمد به درون جریان خون می شوند.

منشاء لنفوم ها (Lymphomas) دستگاه لنفاوی یا به عبارتی جزئی از دستگاه ایمنی و دفاعی بدن است که شامل غدد، عروق لنفی و مایع لنف می شود.