دربارۀ منحنی صَدَک های (Percentiles) رشد کودک چه می دانید؟

اگر تاکنون برای مراقبت های دوره ای و پایش رشد فرزند دل بند خود به مراکز بهداشتی درمانی روستایی یا شهری مراجعه کرده باشید به طور یقین نمودار صَدَک های (Percentiles) رشد را دیده و با آنها آشنایی دارید.

در کودکان و نوجوانان وزن نسبت به قد با حساسیت بیشتری می تواند کفایت تغذیه را نشان دهد. در این سنین وزن آینه ای از میزان دریافت اخیر موادّ غذایی بوده و به طور تقریبی می تواند برآوردی از میزان کل ذخایر چربی و عضلانی بدن ارائه دهد. عدم وزن گیری مناسب کودکان در پایش های متَوالی به ضرورت به مفهوم وجود بیماری نبوده و بیشتر در اثر عدم تناسب نسبی بین دریافت های تغذیه ای کودک و نیاز او به انرژی ایجاد می شود. اگرچه ممکن است عوامل مختلفی در این میان نقش داشته باشند ولی به طور معمول نوع تغذیه و الگوهای نامناسب در غذا دادن به کودک می تواند وزن گیری نامناسب در کودکان را سبب شود.

به همین علّت پزشکان پیش از آن که به دنبال انجام آزمایشات و بررسی های تخصصی باشند ابتدا ترجیح می دهند اطّلاعاتی از عادات غذایی خانواده و کودک و تغذیۀ او به دست آورند. به طور معمول انتظار می رود این قبیل مشکلات با ارائه توصیه های لازم به مادر مُرتفع شود.