شاخص تودۀ بدنی (BMI) از کجا آمده است؟ (1)

پیدایش شاخصی برای اندازه گیری وزن به حدود دویست سال پیش باز می گردد. در آن زمان ریاضیدان و منجم برجستۀ بلژیکی آدولف کوتله (Adolphe Quetelet) می خواست نشان دهد که توزیع طبیعی یا همان توزیع گُوس (Gaussian distribution) بر مشخّصه های فیزیکی انسان قابل پیاده سازی است. از همین روی کوتله (Quetelet) نه به دنبال شاخصی برای بیان چاقی که به دنبال ارائۀ مؤلفه های فیزیکی یک انسان طبیعی (Normal man) بود.

کوتله (Quetelet) مطالعات خود را با پژوهش بر روی وزن (W) و قد (H) و سرعت رشد در نوزادان، کودکان و دوران بلوغ ادامه داد (Quetelet, 1832). در نهایت کوتله (Quetelet) اجمالی از نتایج بررسی های خود بر روی وزن (W) و قد (H) را در مقاله ای با عنوان “مرد متوسط و شاخص های چاقی” و کتاب “رساله ای بر انسان و تکامل استعدادهای ذاتی” منتشر کرد (Quetelet, 1835).

استقلال بلژیک از هلند در سال 1830 میلادی و مشارکت در انجام سرشماری یکی از نکات جالب و فرصت های دوران زندگی او است.

کوتله (Quetelet) در سال های بعد جداولی را برای وزن متوسط در مردان و زنان بلژیکی در سنین 20، 30، 40، 50 و 60 سالگی ارائه کرد (Quetelet, 1842).

در سال های بعد به طور مشابه جداول وزن متوسط برای مردان انگلیسی در سال 1846 میلادی و جداول وزن متوسط برای مردان آمریکایی در سال 1867 میلادی انتشار یافت (Hutchinson, 1846; Fish,1867).