یک شاهکار درمانی دوران طبابت!

یکی از دوستان دوران مدرسه که در این سال ها توفیق همکاری با ایشان را داشته ام در جمع همکاران می گوید برای افزایش قدّ فرزند خود از یکی از اقدامات درمانی کُهن استفاده کرده است.

او از افزایش شگفت انگیز قدّ فرزند خود به میزان 17 سانتی متر سخن می گوید. فکر می کنم به این ترتیب طبیب یا هر فرد دیگری که این درمان افزایش قد را انجام داده است آن را از شاهکارهای درمانی دوران طبابت خود به حساب می آورد. نمی دانم فرزند دوست من دختر یا پسر است و یا چند سال دارد. نمی دانم این میزان از افزایش قد طی چه مدّت حاصل شده است ولی یک نکتۀ کوچک را نمی توانم متوجّه شوم.

اگر این درمان برای فرزند این دوست عزیز انجام نمی گرفت قد او قرار بود چند سانتی متر افزایش داشته باشد؟ به عبارت دیگر به جای چند سانتی متر افزایش قد این 17 سانتی متر افزایش روی داده است؟