جستجوی شواهد عینی به روش پادشاهان!

در حدود هشتصد (800) سال پیش فِردریک دوّم (Frederick II) پادشاه رومیان بر سرزمین های رُم، جزیره سیسیل و بیت المقدس فرمانروایی می کرد.

در تاریخ آورده اند که این پادشاه مایل بود بداند فعّالیت بدنی چه تأثیری بر هضم غذا دارد. برای همین دستور داد به دو شُوالیۀ تحت اَمرِ او غذای مورد علاقۀ آنها را خورانده و اولی را به شکار و دیگری را برای استراحت به رختخواب بفرستند. ساعتی بعد امپراتور دستور داد آن دو بخت برگشته را به قتل رسانده و محتویات دستگاه گوارش آنها را مورد مشاهده و بررسی قرار دهند. در بررسی محتویات دستگاه گوارش مشاهده شد که فرآیند هضم غذا در دستگاه گوارش شُوالیۀ دوّم که پس از غذا به خواب رفته بود به میزان بیشتری پیشرفت کرده است.

به هر صورت شاید بتوان گفت این ماجرای دردناک و ظالمانه یکی از نمونه های قدیمی در جهت جستجوی شواهد عینی در جهت یافتن پاسخ برای یک سؤال علمی در زمینۀ سلامت بوده است. در نسخه تکمیل شده و امروزی، اجزای روش علمی مشاهده، تشخیص، تعریف، نظریه پردازی، پیشگویی و انجام آزمایش را شامل می شود.

وقتی علم به خوبی هضم می شود چیزی جز خوب حس کردن و عقل و خرد باقی نمی ماند. STANISLAUS