1400 سال سیطره بر دنیای طب! (1)

شاید جالینوس (Galen) را باید بزرگ ترین پزشک عهد باستان به حساب آورد. او به سال 129 پس از میلاد مسیح در پرگامون (Pergamon) در غرب ترکیۀ امروزی متولّد شد. با این حال او مدّتی در شهر رُم (Rome) پایتخت امپراتوری روم ساکن بوده است.

سیطرۀ این امپراتوری از اقیانوس اطلس تا دریاهای سرخ، سیاه و کاسپین کشیده شده بود. این امپراطوری با دوران اشکانیان در ایران هم زمان بوده است و این دو امپراطوری دو ابر قدرت دنیای آن روز را تشکیل می دادند.

افکار جالینوس (Galen) این پزشک شَهیر تا 1400 سال بر دنیای طب سِیطره داشته است (Keynes, 1978). فلسفۀ طبابت جالینوس (Galen) یونانی بود. به بیان دیگر جالینوس (Galen) در ادامۀ عقاید بُقراط (Hippocrates) بدن را متشکّل از اخلاط چهارگانه (Four humors) یعنی خون (Blood)، صفرای زرد (Yellow Bile)، صفرای سیاه (Black bile) و بلغم (Phlegm) می دانست.

شاد باش ای عشق خوش سودای ما – ای طبیب جمله علّت های ما – ای دوای نخوت و ناموس ما – ای تو افلاطون و جالینوس ما – جسم خاک از عشق بر افلاک شد – کوه در رقص آمد و چالاک شد – مولوی