اَلکل (Alcohol) موجود در نوشیدنی های اَلکلی چیست؟

اِتانول (Ethanol) یا اِتیلیک اَلکل (Ethyl alcohol) مادّه ای بی رنگ، فرّار و با بوی بسیار تند است که در آبجو (Beer)، شراب (Wine) و مشروبات اَلکلی (liquor) یافت می شود. این مادۀ سکرآور با فرمول شیمیایی C2H5OH شناخته می شود. در علم شیمی ترکیبات اَلکلی با ساختار Cn H2n+1 OH و با پسوند –ol شناخته می شوند. بنابراین گلیسرول (Glycerol) در ساختمان تِری گلیسرید ها (TGs) نیز از همین دسته محسوب می شود.

از آن جا که اَلکل ها (Alcohols) حلال چربی هستند به راحتی از غشای سلول ها نفوذ کرده و با تخریب پروتئین ها موجبات مرگ سلول را فراهم می کنند. همین خاصیّت سبب شده است برخی از انواع اَلکل (Alcohol) به عنوان مواد ضد عفونی کننده به کار روند. اَلکل (Alcohol) در نوشیدنی های اَلکلی از نوع اِتانول (Ethanol) بوده که نسبت به سایر اَلکل ها (Alcohols) از سمیّت کمتری برخوردار است. مصرف مقادیر متوسط و رقیق شده از این اَلکل (Alcohol) با تأثیر بر مغز موجب نوعی احساس سرخوشی (Euphoria) می شود. این احساس با مصرف بیشتر اَلکل (Alcohol) کاهش می یابد.

نوشیدنی های اَلکلی به طور عمده حاوی آب، مقداری اِتانول (Ethanol) و برخی مواد دیگر هستند. به این ترتیب در حدود پنج (5) درصد از حجم بطری های آبجو (Beer) و تا پانزده (15) درصد از بطری های حاوی شراب (Wine) از اِتانول (Ethanol) پُر شده است. پنجاه (50) درصد از حجم نوشیدنی هایی مانند ویسکی (Whiskey) و وُدکا (Vodka) نیز از اِتانول (Ethanol) تشکیل شده است.

مِتیل الکل (Methyl alcohol) یا مِتانول (Methanol) یا همان الکل چوب (Wood alcohol) به طور گسترده در تهیۀ مواد صنعتی مانند حلال ها به کار می رود. به طور معمول این اَلکل (Alcohol) در مشروبات غیر استاندارد و تقلّبی به میزان بیش از حد مجاز وجود دارد. این ماده با تبدیل به مواد سمی فورمالدئید (Formaldehyde) و اسید فُرمیک (Formate) با ایجاد مسمومیت می تواند طیفی از تظاهرات از دید طوفان برفی (Snowstorm) تا نابینایی، تشنج، کوما (Coma)، و حالت اسیدی خون (Acidosis) و مرگ به سبب نارسایی ریوی را موجب شود.