شاخص تودۀ بدنی (BMI) از کجا آمده است؟ (2)

کوتله (Quetelet) دریافته بود که وزن به طور متناسب با نسبتِ W/H2 افزایش می یابد. او می گوید:” اگر انسان به طور متوازن در تمام جهات رشد کند وزن او در تمام سنین مربعی از اندازۀ قد او خواهد بود.

با این حال در دنیای واقعیّت به جز در سال اوّلِ زندگی افزایش وزن کمتر از این مقدار است. امّا در دوران بلوغ افزایش وزن به این نسبت بسیار نزدیک می شود”. کوتله (Quetelet) بیشتر بودنِ رشد انسان در طول نسبت به عرض را به تأثیر نیروی جاذبه نسبت می داد. به هر حال او نسبتی را که بر اساس وزن (Weight) و قد (Height) به دست آورده بود با عنوان “شاخص کوتله” (Quetelet index) معرفی کرد (به سال 1832 م).

تصویر نمودار نمونه ای از کارهای پژوهشی کوتله (Quetelet) را نشان می دهد که تفاوت توزیع سنیِ ارتکاب جرم و جنایت در مردان و زنان در بلژیک را مقایسه کرده است.

به سبب استفاده از آمار تطبیقی در مباحث اجتماعی و مباحث اخلاقی می توان کوتله (Quetelet) را از پیشگامان دانش علوم اجتماعی به حساب آورد.