چربی ها (Lipids) چه فوایدی برای ما دارند؟

چربی ها (Lipids) یک گروه ناهمگون از ملکول های غیر محلول در آب هستند که به سبب همین مؤلفۀ مشترک و قابلیت انحلال در حلال های چربی در کنار هم و در یک گروه قرار گرفته اند.خاصیّت آب گریزی چربی ها (Lipids) موجب شده است این مواد در خون نیز در ترکیب با پروتئین ها (Proteins) انتقال یابند.

خاصیّت عدم انحلال در آب موجب شده است نوعی از چربی موسوم به کُلسترول (Cholesterol) برای مشارکت در ساختمان دیوارۀ سلول ها مناسب باشد. کُلسترول (Cholesterol) به عنوان جزء تثبیت کنندۀ ساختمان غشای سلول ها و نیز به عنوان مادۀ پیش ساز در ساخت نمک های صفراوی و هورمون های اِستروئیدی (Stroid hormones) در بدن انسان مشارکت دارد.

داروهای کورتونی (Glucocorticoids) که این نام را به سبب تأثیرات خود بر مواد قندی یا همان کربوهیدرات ها (Carbohydrates) یَدک می کشند از دستۀ استروئیدها (Corticosteroids) هستند.

یکی از پیش سازهای کُلسترول (Cholesterol) به نام دِهیدروکُلسترول (7-dehydrocholesterol) در لایۀ سطحی پوست در حضور نور خورشید به ویتامین دی (Vitamin D) تبدیل می شود. کاهش این مادۀ پیش ساز در پوستِ افراد مُسن تر نسبت به افراد جوان باعث کاهش واکنش پوست به نور خورشید و کاهش پنجاه (50) درصدی در تولید ویتامین دی (Vitamin D) در این افراد می شود.