چگونه میزان فعّالیت روزانه خود را با استفاده از گام سنج (Pedometer) ارزیابی کنیم؟

به طور معمول از طریق انجام فعالیّت های سادۀ روزانه یک مقدار پایه به میزان چندین هزار گام برای هر فرد تأمین می شود. در این حالت با فرض اینکه هر مایل (Mile) یا در حدود 1600 متر معادل 2000 گام است توصیه می شود پیمایش حداقل ده هزار (10000) گام در روز به عنوان هدف مورد نظر قرار گیرد(Tudor-Locke et al., 2008). این میزان به نوعی با توصیه به انجام 30 دقیقه فعالیّت بدنیِ روزانه با شدت متوسط متناظر است.

یکی از راه های ارزیابی میزان فعّالیت روزانه استفاده از گام سنج (Pedometer) است. برای ارزیابی پیمایش به وسیلۀ گام سنج (Pedometer) این ابزار به مدّت یک هفته توسط فرد حمل و متوسط تعداد گام های پیمایش شده در این مدّت محاسبه می شود.

به طور معمول برای افزایش تعداد گام های پایه هر هفته پانصد (500) گام تا رسیدن به مقدار هدف به پیمایش روزانه افزوده می شود.

به این منظور استفاده از پله ها به جای آسانسور، پارک خودرو در فواصل دورتر و پیاده روی در فواصل کارهای روزانه انتخاب های مناسبی محسوب می شوند.