کروموزوم (Chromosome) چیست؟

در هر یک از سلول های بدن انسان 46 کروموزوم (Chromosome) در قالب 23 جفت، ژِنوم (Genome) انسان را تشکیل داده است. به عبارت دیگر هر یک از سلول های ما از هر یک از این 23 کروموزوم (Chromosome) یک نسخه مشابه آن را در قالب جفت آن در اختیار دارند. این دو نسخۀ جفت از هر کروموزوم (Chromosome) یکی از پدر و دیگری از مادر به ما به ارث رسیده است. 99.9 درصد از تَوالی پله های نردبانی ژِنوم (Genome) انسان در همۀ انسان ها مشابه است.

به چهره های اطراف خود نگاه کنید؟ در چهرۀ هزاران انسانی که تاکنون دیده یا به آنها برخورد کرده اید چه میزان از تفاوت ها را مشاهده می کنید؟ این چهره ها و انسان های منحصر به فرد تنها در ازای همین 0.1 درصد تفاوت در تَوالی پله های نردبانی ژِنوم (Genome) پدید آمده اند.

این تفاوت در تَوالی پله های نردبان ملکول دِزوکسی ریبونوکلوئید اسید (DNA) ممکن است در بخش های بسیار کوچکی از این ملکول موسم به ژِن (Gene) و یا در نقاط دیگری از این ملکول پدید آمده باشد.

ژِن ها (Genes) در حقیقت آن بخشی از ملکول دِزوکسی ریبونوکلوئید اسید (DNA) هستند که دستورالعمل ساخت مولکول پروتئین های مختلف را در بدن ما را بر اساس تَوالی ساختمان نردبانی خود هدایت می کند.

اگر تَوالی پله های نردبانی ژِنِ (Gene) رنگ چشم در فردی با رنگ چشم آبی همراه باشد، تغییر بسیار کوچکی در این تَوالی در فرد دیگر می تواند موجب پیدایش یک چشم قهوه ای رنگ شود.

این دو ژِن (Gene) که در این مثال هر دو تعیین کنندۀ رنگ چشم بوده ولی در اثر مختصر تفاوت موجب پدید آمدن دو رنگ متفاوت برای چشم می شوند را در اصلاح دو ژِن آلِل (Alleles) می نامیم.