منبع اصلی برای تأمین ویتامین دی (Vitamin D) در بدن ما چیست؟

منبع اصلی برای تأمین ویتامین دی (Vitamin D) در بدن ما ساخت آن در پوست به دنبال قرار گرفتن پوست در معرض نور خورشید بوده و نود (90) درصد از ویتامین دیِ (Vitamin D) مورد نیاز ما از همین راه تأمین می شود.

بسته به شرایط امکان تولید 10000 تا 20000 واحد از ویتامین D3 (Cholecalciferol) حتّی در عرض 10 تا 15 دقیقه در پوست وجود دارد. البتّه این مقدار تحت تأثیر موقعیّت جغرافیایی، فُصول سال و ساعاتی از روز که فرد در تماس با نور خورشید قرار می گیرد متفاوت خواهد بود. سکونت در برخی از نقاط جغرافیایی، استفادۀ بیش از حد از کِرِم های ضد آفتاب، پوشش کامل بدن با لباس و یا عدم خروج از فضاهای مُسقّف با مُمانعت از دریافت میزان کافی از نور خورشید می تواند ما را در معرض کمبود ویتامین دی (Vitamin D) قرار دهد.

نیاز روزانۀ ما به این ویتامین اَعَم از تولید بر اثر تابش نور خورشید و یا دریافت ویتامین از راه خوراکی در حدود 4000 واحد در روز است. تابش نور خورشید به پانزده (15) درصد از سطح بدن شامل سر، دست ها و بازوها بسته به فصل، ساعت و منطقۀ جغرافیایی می تواند ظرف چند دقیقه تا یک ساعت ویتامین دیِ (Vitamin D) مورد نیاز ما را تأمین کند.

موادّ خوراکی به تنهایی نمی توانند نیاز ما به این ویتامین را تأمین کنند. کمبود ویتامین دی (Vitamin D) ما را مستعد پوکی استخوان (Osteoporosis) می کند.

برای بیان مقادیر ویتامین دی (Vitamin D) که فُرم های مختلفی چون ویتامین D3 (Cholecalciferol) و ویتامین D2 (Ergocalciferol) دارد بر خلاف سایر موارد جهت مقایسۀ دو ترکیب به جای استفاده از واحدهای شناخته شده مانند میلی گرم و مانند آن به پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت (WHO) از واحدی استفاده می شود که مبنای آن عملکرد زیستی آن دارو یا مکمل است (1931 م). هر میکرو گرم از ویتامین دی (Vitamin D) معادل 40 واحد از این ویتامین محسوب می شود.