کدام عامل با بروز سرطان سینه ارتباط بیشتری دارد؟

سرطان پستان با بیش از یک میلیون مورد جدید در سال به عنوان شایع ترین سرطان در زنان و یکی از سه سرطان شایع در تمام جهان محسوب می شود. اگرچه این بیماری در مراحل اوّلیه به صورت بالقوّه قابل درمان فرض می شود ولی با این حال کماکان شایع ترین علّت مرگ در زنانِ سنین 40 تا 50 سال است.

در بین عوامل اثرگذار بر پیدایش این نوع از سرطان افزایش سن بیشترین ارتباط را با این بیماری نشان داده و نِرخ بروز این بیماری تا پیش از یائسگی با افزایش سن به ازای هر ده سال دو برابر می شود (*, 2003). اگرچه نرخ رشد بروز این بیماری پس از یائسگی مقداری تعدیل شده و یا در برخی کشورها نِرخ رشد ثابتی را دنبال می کند با این حال بروز آن به صورت چشم گیری در سنین پس از یائسگی بیشتر است. بیش از 95 درصد از موارد سرطان سینه در سنین بالای 40 سال روی می دهد.

اگر عوامل دخیل در بروز این سرطان را در دو گروه غیر قابل اصلاح و قابل اصلاح مورد توجّه قرار دهیم افزایش سن، جنس زن، سابقۀ خانوادگیِ سرطان سینه، شروع عادت ماهیانه پیش از 12 سالگی و یائسگی طبیعی پیش از 45 سالگی از جمله عوامل خطری محسوب می شوند که دربارۀ آنها کار زیادی نمی توانیم انجام دهیم.

مشاهده می شود که شیوع سرطان پستان در بین زنان غربی در مقایسه با همتایانِ شرقی و ژاپنی خود پنج برابر است. با این حال بروز سرطان سینه در زنان اخیر با مهاجرت به کشورهای غربی طی یک تا دو نسل به نِرخ بیماری در کشور میزبان رسیده است. این نکته بر نقش عوامل محیط زندگی در پیدایش این نوع از سرطان تأکید دارد. در جهت پیشگیری از بروز این نوع از سرطان بر پایۀ مُستندات موجود تنها توصیۀ غذاییِ موجود توصیه به عدم مصرف اَلکل در کنار توصیه به عدم استعمال دخانیات و داشتن وزن مناسب است.