به چه کسی سیگاری (Smoker) می گوییم؟

پیش از این مصرف صد (100) نخ سیگار (Cigarette)، 10 نخ سیگار بَرگ (Cigar) و یا 20 پیپ (Pipe) در طول زندگی آستانۀ افتراق یک فرد سیگاری از یک فرد غیر سیگاری محسوب شده است (Best et al., 1961).

دود سیگار بَرگ (Cigar) در مقایسه با سیگار (Cigarette) حاوی غلظت بالاتری از مواد سمّی، سرطان زا، ذرات معلّق و مونوکسید کربن (Carbon monoxide) است (Baker et al., 2000).

سیگار بَرگ (Cigar) به فرآورده ای از تنباکو (Tobacco) گفته می شود که بر خلاف سیگار (Cigarette) در برگ تنباکو (Tobacco) یا کاغذی حاوی تنباکو (Tobacco) پیچیده می شود (IRC, 1986).

به هر صورت اولین مورد در استفاده از مقدار مصرف 100 نخ سیگار (Cigarette) در طول زندگی (Cohort) به دو مطالعۀ هم گروهی (Cohort) مربوط به اواسط دهۀ 1950 میلادی در آمریکا و کانادا باز می گردد. این مطالعات با هدف بررسی ارتباط بین مرگ و میرِ (Mortality) ناشی از بیماری های مزمن به خصوص سرطان ریه (Lung cancer) و عادات مصرف دخانیات انجام شده است. علیرغم برخی نَقدها این آستانه تا امروز نیز کماکان مورد استفاده قرار می گیرد.

در این جدول مفاهیم عمومی در ارزیابی وضعیّت مصرف سیگار به دنبال مصاحبه با هر فرد آورده شده است (CDC).

اگر فرد بیش از یک سال سیگار را ترک کرده است ترک کنندۀ طولانی مدّت (Long-term ex-smoker) و در غیر این صورت ترک کنندۀ اخیر (Recent ex-smoker) در نظر گرفته می شود (McEwen, 2006).