کربوهیدرات ها (Carbohydrates) چه موادی هستند؟

کربوهیدرات ها (Carbohydrates) با فرمول Cn(H2O)n از اتُم های کربن، هیدروژن و اُکسیژن تشکیل شده اند. این ترکیبات در برگ گیاهان سبز در حضور رنگ دانۀ کلروفیل (Chlorophyll) و نور خورشید در طی فرآیندی موسوم به فُتوسنتز (Photosynthesis) تولید می شوند. بنابراین کربوهیدرات ها (Carbohydrates) اوّلین حلقه از زنجیرۀ غذایی را بر روی کرۀ خاکی شکل می دهند.

قند گلوکز (Glucose) با شش (6) اتُم کربن فراوان ترین قند ساده است که طیِ فرآیند فُتوسنتز (Photosynthesis) از آب و دی اکسید کربن (CO2) ساخته می شود. انرژی خورشید در مولکول این قند در قالب انرژی شیمیایی و در پیوند بین شش (6) اتُم کرینِ آن ذخیره می شود. مواد غنی از کربوهیدرات (Carbohydrate) اغلب به صورت انحصاری از گیاهان منشاء می گیرند.

شیر علیرغم منشاء حیوانی دارای مقدار قابل توجّهی کربوهیدرات (Carbohydrate) است.

در واقعیّت در ساختمان مولکول گلوکز (Glucose) 5 اتُم کربن در پنج گوشه و در گوشۀ ششم اتُم اُکسیژن قرار گرفته است. کربن ششم به صورت شاخه ای به این حلقه اتصال دارد. با این حال به جهت سهولت مولکول گلوکز (Glucose) به صورت یک حلقۀ شش ضلعی نشان داده می شود.

به کربوهیدرات هایی (Carbohydrates) که از نظر شیمیایی با قند موجود در غذا شباهت دارند ساکارید (Saccharide) یا قند (Suger) گفته می شود. قند شیر (Lactose) از پیوند دو (2) مولکول شامل گالاکتوز (Galactose) و گلوکز (Glucose) و قند نیشکر (Sucrose) از پیوند دو (2) ملکول شامل فروکتوز (Fructose) و گلوکز (Glucose) تشکیل شده است.

در تصویر ساختمان شیمیایی قند شیر (Lactose) و قند نیشکر (Sucrose) نشان داده شده است.