آیا در گذشته های دور نیز انسان ها به بیماری تَصلّب شَرائین (Atherosclerosis) مبتلا می شدند؟

بیماری تَصلّب شَرائین (Atherosclerosis) بیماری بسیار پیچیده ای است که با پیدایش برآمدگی ها یا در اصطلاح پِلاک هایی (Plaques) در جدار رگ های خونرسان قلب، رگ های خون رسان مغز و یا عروق خون رسان اندام ها شناخته می شود. پیدایش این پِلاک ها (Plaques) ممکن است از دوران کودکی آغاز و در دوران بزرگسالی با فراهم ساختن موجبات سخت شدن و انسداد رگ ها سبب اختلال در کار خون رسانی به اندام های مهمّی چون قلب و بروز بیماری هایی مانند سکتۀ قلبی (Heart attack) شود.

تا به امروز عوامل مختلفی به عنوان عامل زمینه ساز آغاز بیماری تَصلّب شَرائین (Atherosclerosis) مورد بررسی قرار گرفته اند. من و بسیاری از شما پذیرفته ایم که این بیماری، بیماری بشر مُدرن بوده و به طور کامل وابسته به سبک زندگی در انسان مُعاصر است.

گروهی از دانشمندان با استفاده از تکنیک های دقیق تصویر برداری با بررسی کامل عروق بدنِ مومیایی های به جای مانده از چهار تمدّن دور از هم و بسیار قدیمی در مصر باستان، پرویِ (Peru) باستان، جزایری دور افتاده بین آلاسکا و روسیه و در نهایت شکارچیان آمریکای شمالی و مرکزی در جستجوی شواهدی از پِلاک های بیماری تَصلّب شَرائین (Atherosclerosis) در گذر چهار هزار (4000) سال تاریخ بوده اند (Thompson et al., 2013).

فکر می کنید این دانشمندان به چه نتیجه ای رسیده اند؟ اگر آنها شواهد بیماری تَصلّب شَرائین (Atherosclerosis) را در هر چهار تمدّن باستانی با هر نوع رژیم غذایی و هر نوع از سبک زندگی شامل کشاورزی و زراعت، دامپروری و یا زندگی مُبتنی بر شکار یافته باشند چه نتیجه ای می گیرید؟

اگر شواهد این بیماری در حاشیۀ رودخانه، صحرا، جُلگه و جزایر واقع در دریا مشاهده شده باشد به طور یقین تعجّب می کنید.

این مردمان چه چیزی می خوردند؟ خانه های خود را با چه چیزی می ساختند؟ به چه کاری مشغول بودند؟ غذای خود را چگونه تهیه می کردند؟ با چه چیزی آتش روشن می کردند؟ بیماری تَصلّب شَرائین (Atherosclerosis) با چه چیزی ارتباط دارد؟ آیا بیماری تَصلّب شَرائین (Atherosclerosis) یک بیماری مرتبط با سبک زندگی مُدرن است؟ آیا بیماری تَصلّب شَرائین (Atherosclerosis) نتیجۀ مَحتوم افزایش سن است؟

شاید شما هم به این فکر می کنید که یافتن یک پاسخ دقیق برای این سؤالات تا چه میزان ممکن است سخت و دشوار باشد.