دربارۀ بار ناشی از یک بیماری یا ناخوشی (Burden of illness) چه می دانید؟

هزینه یا بار ناشی از یک بیماری یا ناخوشی (Burden of illness) سنجش تمامی تأثیرات اقتصادی آن بیماری بر فرد، خدمات سلامت، اقتصاد و جامعه را شامل می شود. به طور نمونه برای محاسبۀ بار (Burden) ناشی از بیماری های قلبی عروقی (CVD) از داده های شیوع بیماری در جامعه، مرگ و میر (Mortality)، بیمار کنندگی (Morbidity) و هزینه های خدمات سلامت استفاده می شود. از سوی دیگر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بیماری بر بهره وری (Productivity) نیز مورد نظر قرار می گیرد.

 در یکی از کشورها هزینه های مستقیم بیماری های قلبی عروقی (CVD) در سال عدد اعجاب آورِ یک میلیارد و هشتصد میلیون و هزینه های آن بر بهره وریِ (Productivity) نیروی کار معادل شش میلیارد و هفتصد میلیون پوند (Pound) برآورد شده است (Shearer et al., 2004). در همین کشور اروپایی پنج میلیون و صد هزار نفر شامل یک میلیون و چهارصد هزار کودک و نوجوانِ زیر 16 سال در عرض یک سال به جهت بیماری آسم (Asthma) تحت درمان قرار داشته اند. هزینۀ درمان این بیماران بر خدمات سلامت این کشور معادل هشتصد و پنجاه میلیون پوند (Pound) محاسبه شده است (در سال 2001 م).

در محاسبۀ هزینه های درمانِ یک بیماری مانند آسم (Asthma) نه تنها هزینه های مستقیمِ دارویی بلکه هزینه های غیر مستقیم ناشی از درمان های نامناسب و ناکافی که موجب بروز حملات بیشترِ آسم (Asthma) و نیاز به بستری های بعدی می گردد نیز منظور می شود.

مطالعات نشان داده است زمانی که یک بیمار مبتلا به آسم (Asthma) به خوبی درمان نمی شود دچار حملات بیشتری شده که این حملات هزینه های بیمار را تا سه و نیم برابر افزایش می دهد (Hoskins et al., 2000).

هزینۀ مراقبت ها در بیماری که به دنبال سکتۀ مغزی بیش از 30 روز زنده بماند پس از پنج سال بر پانزده هزار پوند (Pound) بالغ می شود.