آیا کاهش میانگین سن شروع بلوغ به معنی بلوغ زودرس (Precocious puberty) است؟

به فرآیند تغییرات زیستی و رشد فیزیکی بدن که زمینۀ تولید مثل جنسی را فراهم می کند بلوغ می گوییم. این دوره با تغییرات روانی و احساسی و رشد توانایی های کودک همراه است.

در دختران پیدایش صفات ثانویۀ جنسی مانند رشد سینه ها (Thelarche )، رویش موهای زیر بغل و ناحیه شَرمگاهی (Pubarche) و رشد خطی استخوان در همین دوران اتّفاق می افتد. این فرآیند به طور میانگین 2.5 سال پس از شروع، با بروز عادت ماهیانه (Menarche ) پایان می یابد.

بلوغ و مراحل آن مانند بسیاری از وقایع دیگر در همۀ کودکان در یک سن مشخّص و یکسان روی نمی دهد. معمولاً در شرایط مشابه ممکن است شروع بلوغ در کودکان سالم در یک جامعه حتّی 4 الی 5 سال از کودکی به کودک دیگر تفاوت داشته باشد (2003 م). بنابراین برای توصیف سن طبیعی شروع بلوغ و سن طبیعی بروز هر یک از مراحل بلوغ از یک سن میانگین و یک محدودۀ زمانی طبیعی و قابل قبول بر اساس میانگین جامعه استفاده می شود.

به طور مثال در مطالعه بر روی بیش از سه هزار دختر اصفهانی میانگین سن شروع بلوغ در آنها در حدود 10 سالگی به دست آمده و بر این اساس شروع بلوغ پیش از سن 7.5 سالگی خارج از محدودۀ معمول برای دختران این شهر به حساب می آید (Kashani et al., 2009).

مشاهده می شود که میانگین سن شروع بلوغ در کودکان نَسل حاضر نسبت به نَسل گذشته کاهش یافته است (2002 م). یعنی این کودکان به طور معمول زودتر از پدرها و مادرهای خود بالغ می شوند. این موضوع نباید با بلوغ زودرس (Precocious puberty) که نیازمند مشورت با پزشک کودکان است اشتباه شود.

پیدایش صفات ثانویۀ جنسی در پسران و دختران به ترتیب پیش از سنین 9 و 8 سالگی بلوغ زودرس (Precocious puberty) محسوب می شود.