چه کسی برای اوّلین بار کلمۀ “دیابت” را استفاده کرده است؟

به نظر در قرن اوّل میلادی پزشکی که در آسیای صغیر یعنی ناحیۀ ترکیۀ امروزی می زیسته است برای اوّلین بار کلمۀ “دیابت” را استفاده کرده است. دیابت به معنی “سیفون” به دفع گوشت و اندام بدن در غالب ادرار بیش از حد اشاره دارد.

بیماری دیابت یا به طور علمی تر دیابت ملیتوس (Diabetes mellitus) بر اساس علّت پیدایش بیماری به انواع مختلفی تقسیم می شود. مِلیتوس (Mellitus) به معنی شیرین است. دیابت نوع یک (Type I)، دیابت نوع دو (Type II) و دیابت حاملگی (Gestational) شایع ترین انواع دیابت هستند.

دیابت یک (Type I) معمولاً در کودکان و نوجوانان بروز می کند. این در حالی است که بخش اعظم مبتلایان به دیابت را بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (Type II) تشکیل می دهند. به همین علّت استفاده از کلمۀ “دیابت” بدون ذکر نوع آن، معمولاً نوع دو (Type II) دیابت را در ذهن تداعی می کند.

برای سالیان دراز دیابت نوع دو (Type II) فقط در بالغین دیده می شد به طوری که اوّلین گروه از کارشناسان که سعی در ارائۀ یک تقسیم بندی بین المللی برای دیابت کردند این بیماری را بر اساس سنِ شروع بیماری دسته بندی نمودند (WHO, 1965). امروزه بروز دیابت نوع دو (Type II) در بین کودکان کلید خورده و میانگین سن بروز دیابت نوع دو (Type II) در بین بالغین نیز نسبت به گذشته کاهش یافته است.

معمولاً دیابت نوع یک (Type I) با بروز تظاهرات بالینی این بیماری مورد شناسایی قرار می گیرد ولی اگرچه تظاهرات دیابت نوع دو (Type II) شباهت زیادی با علائم دیابت نوع یک (Type I) دارد ولی اغلب در دیابت نوع دو (Type II) علائم خفیف بوده یا هیچ علامتی در بیمار دیده نمی شود بنابر این ممکن است دیابت نوع دو (Type II) سال ها از نظرها مخفی مانده و تنها زمانی بیماری جلب توجّه کند که عوارض آن بروز کرده است.