پسر 24 ساله ای که صداهایی را می شنود که او را تهدید می کنند!

پسر 24 ساله ای که صداهایی را می شنود که او را تهدید می کنند!

دربارۀ روان پریشی
بابک پسر 24 ساله ای مجرّد و بی کار است که با پدر و مادرش زندگی می کند. بعضی وقت ها بابک به ناگهان حس بدی را تجربه می کند. صداهایی را می شنود که او را تهدید می کنند. او حتّی از پدر و مادرش هم می ترسد و به آنها نیز مشکوک است. در گذشته پیش آمده که مادرش را تهدید کرده است. مادرش هم از تهدیدهای او می ترسد. البتّه بابک تا به حال هیچ آسیبی به مادر خود نرسانیده است. اگر بابک داروهای خود را به موقع بخورد حال او بهتر است ولی او دوست ندارد دارو بخورد و اغلب خوردن دارو را فراموش می کند. زمان هایی که بابک حال بهتری دارد بیشتر در تخت خواب دراز کشیده و در اِنزوای خود فرو رفته است.…
مطالعه بیشتر