کبد چربِ غیر وابسته به مصرف اَلکل (Non-alcoholic fatty liver disease) چگونه تشخیص داده می شود؟

کبد چربِ غیر وابسته به مصرف اَلکل (Non-alcoholic fatty liver disease) چگونه تشخیص داده می شود؟

دربارۀ کبد چرب غیر الکلی
امروزه پزشکان برای شناسایی بیماری های کبد به طور گسترده ای از اندازه گیری سطح خونیِ آنزیم ها (Enzymes)ی کبدی استفاده می کنند. اگر سلول های کبد دچار آسیب شده یا بمیرند آنزیم درون آنها از سلول آزاد شده و به داخل خون رها می شود. بنابراین آسیب های کبدی معمولاً با بالا رفتن سطح خونی این آنزیم ها (Enzymes) شامل آلانین آمینوترانسفراز (Alanine Aminotransferase) و آسپارتات آمینوترانسفراز (Aspartate Aminotransferase) همراه است. امروزه این آنزیم ها (Enzymes) را به ترتیب با نام های اختصاری ALT و AST می شناسند. آنزیم ها (Enzymes) مولکول های زیستی هستند که انجام واکنش های شیمیایی را تسریع کرده شتاب می دهند. این مولکول ها اغلب از پروتئین ها (Proteins) هستند.  بنا بر آن چه گفته شد اختلال در آنزیم های (Enzymes) کبد می تواند…
مطالعه بیشتر
کبد چربِ غیر وابسته به مصرف اَلکل (NAFLD) یک نگرانی فراگیرِ سلامت!

کبد چربِ غیر وابسته به مصرف اَلکل (NAFLD) یک نگرانی فراگیرِ سلامت!

دربارۀ کبد چرب غیر الکلی
از سال ها پیش بیماریِ کبد ناشی از مصرف اَلکل (Alcoholic Liver Disease) و ابتدایی ترین مرحلۀ آن یعنی کبد چرب به عنوان عارضۀ اصلیِ مصرف اَلکل شناخته شده بود. محققین برآورد می کنند در کشورهای غربی بیش از شصت (60) درصد از بیماری های مزمن کبد ناشی از مصرف مداوم و یا بیش از حد اَلکل باشد. از سوی دیگر نیمی از مرگ های مرتبط با بیماری های کبد و نیمی از مرگ های مرتبط با بیماری سیروز کبدی (Cirrhosis of the liver) یا همان آخرین مرحلۀ تخریب مزمن کبد در ارتباط با مصرف اَلکل روی می دهد (NIH, 2016). در این تصویر بیمار مبتلا به سیروزِ اَلکلی کبد (Alcoholic cirrhosis) و برخی از تظاهرات بالینی آن شامل تجمع مایع در فضای داخلی شکم نشان داده شده است. با…
مطالعه بیشتر