شاخص تودۀ بدنی (BMI) از کجا آمده است؟ (2)

شاخص تودۀ بدنی (BMI) از کجا آمده است؟ (2)

دربارۀ شاخص تودۀ بدنی
کوتله (Quetelet) دریافته بود که وزن به طور متناسب با نسبتِ W/H2 افزایش می یابد. او می گوید:" اگر انسان به طور متوازن در تمام جهات رشد کند وزن او در تمام سنین مربعی از اندازۀ قد او خواهد بود. با این حال در دنیای واقعیّت به جز در سال اوّلِ زندگی افزایش وزن کمتر از این مقدار است. امّا در دوران بلوغ افزایش وزن به این نسبت بسیار نزدیک می شود". کوتله (Quetelet) بیشتر بودنِ رشد انسان در طول نسبت به عرض را به تأثیر نیروی جاذبه نسبت می داد. به هر حال او نسبتی را که بر اساس وزن (Weight) و قد (Height) به دست آورده بود با عنوان "شاخص کوتله" (Quetelet index) معرفی کرد (به سال 1832 م). تصویر نمودار نمونه ای از کارهای پژوهشی کوتله (Quetelet)…
مطالعه بیشتر
شاخص تودۀ بدنی (BMI) از کجا آمده است؟ (1)

شاخص تودۀ بدنی (BMI) از کجا آمده است؟ (1)

دربارۀ شاخص تودۀ بدنی
پیدایش شاخصی برای اندازه گیری وزن به حدود دویست سال پیش باز می گردد. در آن زمان ریاضیدان و منجم برجستۀ بلژیکی آدولف کوتله (Adolphe Quetelet) می خواست نشان دهد که توزیع طبیعی یا همان توزیع گُوس (Gaussian distribution) بر مشخّصه های فیزیکی انسان قابل پیاده سازی است. از همین روی کوتله (Quetelet) نه به دنبال شاخصی برای بیان چاقی که به دنبال ارائۀ مؤلفه های فیزیکی یک انسان طبیعی (Normal man) بود. کوتله (Quetelet) مطالعات خود را با پژوهش بر روی وزن (W) و قد (H) و سرعت رشد در نوزادان، کودکان و دوران بلوغ ادامه داد (Quetelet, 1832). در نهایت کوتله (Quetelet) اجمالی از نتایج بررسی های خود بر روی وزن (W) و قد (H) را در مقاله ای با عنوان "مرد متوسط و شاخص های چاقی" و…
مطالعه بیشتر
آیا برای مقایسۀ وزن دو نفر اطّلاع از وزن آنها کافی است؟

آیا برای مقایسۀ وزن دو نفر اطّلاع از وزن آنها کافی است؟

دربارۀ شاخص تودۀ بدنی
یکی از دوستان من 83 کیلوگرم و دیگری 69 کیلوگرم وزن دارند. به نظر شما کدامیک از آنها دارای اضافه وزن بوده و یا حتّی مبتلا به چاقی است؟ همین جا یکی از همکاران معتقد است این اختلافِ 14 کیلوگرمی در وزن نشان می دهد دوست اوّل به مقدار قابل توجّهی چاق تر از نفر دوّم است. به نظرِ او به عنوان دوست بهتر است به او توصیه کنیم وزن خود را کاهش دهد. اطمینان دارم برای بیشتر ما قابل فهم است که برای مقایسۀ میزان اضافه وزن و چاقی در دو نفر استفاده از وزنِ آنها به تنهایی روش منطقی و مناسبی نیست. شاید اوّلین اِشکالی که در این باره به ذهن خُطور می کند تفاوت افراد از نظر اندازۀ قد باشد. شاید استخوان بندی و جثّه درشت تر…
مطالعه بیشتر